Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo to jedyny sakrament, który udzielają sobie nawzajem narzeczeni, składając uroczystą przysięgę. W trakcie uroczystości sam Jezus Chrystus konsekruje małżonków na szafarzy  wzajemnej miłości. Sakrament małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie i wolne od przeszkód małżeńskich.

Aby zawrzeć związek małżeński należy spełnić szereg wymagań:

  • zgłoszenie zamiaru zawarcia związku w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód prawnych w zawarciu kontraktu cywilnego
  • metryka chrztu  (z parafii gdzie narzeczeni byli ochrzczeni)
  • świadectwo bierzmowania (bywa że zapis umieszczony jest na metryce chrztu)
  • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub indeks katechetyczny
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich wraz z wizytą w poradni życia rodzinnego.
  • dowody osobiste

Po spisaniu protokołu, wydaje się zaświadczenie z prośbą wygłoszenia zapowiedzi, jeżeli  narzeczeni są z różnych parafii. Zapowiedzi wygłasza się w celu informacji o zamiarze  zawarcia związku, jak również wykazania jakichkolwiek przeszkód prawnych lub moralnych. Narzeczeni otrzymują także karty do spowiedzi przedmałżeńskiej. Uroczyste zawarcie sakramentu małżeństwa, następuje (po dotrzymaniu wszystkich zaleceń) zazwyczaj w trakcie Mszy Świętej, zgodnie z rytem ceremonii. Celowe ukrycie, zatajenie lub niedotrzymanie warunków udzielenia sakramentu małżeństwa, czyni go nieważnym, obarczonym grzechem ciężkim.